Fri. Oct 7th, 2022

Wanneer ‘n staat deur die wereld sokkerliggaam FIFA gekies term om ‘n wereldbeker aan te bied, word· AFRIKAANS OPSOMMING: Vir miljoene mense regoor die wereld is sokker ‘n belangrike deel van hulle allegdaagse lewe. Sokker is veral vir Afrika-state ‘n integrale deel van hulle self-handhawing. Terselfdertyd verleen suksesvolle deelname deur hulle nasionale spanne ‘n geleentheid vir die vestiging van ‘n gevoel van nasionale identiteit. Hierdie studie bevind dat sosiale interaksie gedryf word deur twee faktore, nl. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die besluit om ‘n Afrika-staat as gasheer te kies, genoop is deur die persepsie dat die ekonomiese oorwegings en normatiewe beginsels waarop FIFA gebou is, weer-eens nader aan mekaar gebring moet word. Die besluit is gebasseer op die veronderstelling dat FIFA sy karakter moet herbevestig as ‘n instelling wat beide ‘regverdig’ en ‘ter wille van die spel’ optree.

48402430617 7e1300cf75 - Updated MiamiGegewe die feit dat die Afrika-kontinent die stigma van ‘agterlikheid’ en ‘onderontwikkeldheid’ dra, is die aanbied van die 2010 wereldbeker in Afrika van enorme belang. Hierdie tesis vra perish vraag: hoekom het Suid-Afrika die reg verower om perish 2010 FIFA Wereldbeker aan te bi ed.? Wat perish tesis dus vra, is hoe het Afrika hierdie stigma van agterlikheid te bowe gekom veral in die lig van die feit dat perish stelsel van intemasionale sokker gewortel is within die groter stelsel van intemasionale sosiale interaksie. Die historiese ontwikkeling van modeme sosiale gedrag sedert die 16de eeu tot vandag se kapitalistiese stelsel weerspieel duidelik hierdie twee faktore. Hierdie tesis verklaar perish belangrikste faktore in die grotere sosiale sisteem wat die rangorde van die intemasionale sokkerstelsel bepaal. Hierdie uitkoms was egter ‘n soort kompromie weens botsende belange waardeur Suid-Afrika eindelik kon seevier. Wat belangrik is, is dat hierdie bevrediging as ‘n soort Afrika-wye sukses slegs in simboliese terme beskou kan term.

Die massiewe sport gebeurtenis wat elke vier jaar plaasvind · Having previously identified the essential aspects of the worldwide recreation business, this section concentrates upon the processes by which sport features evolved into an economic entity, and starts to develop the unique configurations of the international, commericalised recreation triumvirate. Collins (1996), Coffins Cobuild Essential Dictionary, 먹튀사이트 토토사이트 HarperCollins, London, p. R. Holt (1981), Sport and Society in Modem France, Macmillan, London, p. H. M. Westerbeek and R Turner ( 1996), ‘Market power of an Australian sport organisation’, in procedures regarding the Fourth European Congress on Sport Management, Montpellier, France, pp. At the hand regarding the historic development of the international football system this thesis is going to outline this interplay as a European kind of behavior that came to encapsulate all social relations regarding the globe particularly because of the scatter of the cultural rehearse of soccer. We address this issue by exploiting an all-natural experiment offered by the clear presence of 1000s of worldwide soccer (baseball) people in the European professional leagues.

Buoyed by an ever more diverse assortment of involvement during the grassroots level, and spurred forth at its highest professional ranks by bankrolling owners and profitable media rights deals, this easy however beautiful game has proceeded to stimulate and enthrall billions of people around the world. Furthermore, through effective involvement of the particular nationwide football edges, they internally seek to foster nationhood. This regards the machine of worldwide baseball which can be itself embedded inside the basic system of international social relationship. Therefore, this thesis will be explain the variables for the international football system in colaboration with the overarching personal system. This thesis goes in regards to the concern the reason why South Africa received the FIFA 2010 World Cup. The business spokesman failed to react to emailed questions regarding why Cub purchased the Rainbow store. Let’s simply say asking perceptive questions on brief notice isn’t easy, especially now that these are generally broadcast live.1 year ago